เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

อิทธิพลของไนโตรเจนและโมลิบดีนัมต่อผลผลิตสับปะรดและการสะสมไนเทรตในผล

ปิยะนัส นาคนคร, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, ธานี ศรีวงศ์ชัย

11-18

แบคทีเรียที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสารอนินทรีย์ในดินกรดกำมะถันชุดดินรังสิต

ทรายขาว วันนา, ศวพร ศุภผล, ศุภกาญจน์ ล้วนมณี, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม

19-28

ผลของสารกำจัดวัชพืชเมื่อใช้ร่วมกับน้ำส้มควันไม้ต่อการควบคุมวัชพืชและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่านข้าวแห้ง

ดรุณี ทัพซ้าย, กนกทิพย์ ตอเสนา, บรรยง ทุมแสน, ดรุณี โชติษฐยางกูร, สันติไมตรี ก้อนคำดี

55-66

การเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการในดินที่ปลูกยางพาราอายุต่างกัน

ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, กุมุท สังขศิลา, จิรวัฒน์ พุ่มเพชร, ภูมินทร์ ยิ้มมิ่ง

67-74

ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดข้าวพันธุ์สังข์หยดจากภาคใต้ของประเทศไทย

นันทิยา พนมจันทร์, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, Bernard Dell, ชนากานต์ พรมอุทัย

83-94

อิทธิพลของขนาดผลต่อคุณภาพของผลมะยงชิดพันธุ์สวัสดี

พิมพ์ใจ สีหะนาม, วิมลฉัตร สมนิยาม, ดรุณี มูลโรจน์

95-104

Effect of Chicken Manure and Organic Wastes from Cassava Starch Manufacturing Plant on Cassava Grown on Dan Khun Thot Soil

Thanis Nilnoree, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne, Preecha Petprapai

167-178

ภูมิภาคอาเซียนกับความมั่นคงทางอาหาร

อิษฏ์ อินทรภูมิ, อรวรรณ ศรีโสมพันธ์, นริศ สินศิริ

191-200