เผยแพร่แล้ว: 2022-03-03

ลักษณะและผลกระทบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน กรณีศึกษาคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

วัชร์วิมล ประเสริฐวรากุล, กนกพร สว่างแจ้ง, กมลชนก พานิชการ, ธรรมเรศ เชื้อสาวถี

1059-1069

การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของไทย

จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, สุวรรณา สายรวมญาติ, ณิธิชา ธรรมธนากูล, ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

1121-1136

พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศผลสดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุกัลยา เชิญขวัญ, ฝากจิต ปาลินทร, พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก

1149-1159

ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไหมพันธุ์ไทยลูกผสม (Bombyx mori L.)

เดือนเพ็ญ วงค์สอน, มณีรัตน์ พิทักษ์วาปี, กิติพงษ์ เวชกามา, นิตยา ปิติวิทยากุล, สุกานดา คำปลิว

1205-1213

การกระจายตัวและการระบุชนิดไส้เดือนฝอยรากปมในพื้นที่เพาะปลูกข้าวจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

ณัฐธิเดช บี่สา, กานต์สิรี จินดาปัณณาพัฒน์, บัญชา ชิณศรี, ธนัญชนก ไชยรินทร์

1214-1224

รา Arthrobotrys oliogospora BCC 3847 และ A. javanica BCC 7879 ชีวภัณฑ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ในพริก

เกวรินทร์ กล่ำเชาว์, รัศมี หวะสุวรรณ, เชษฐ์ธิดา ศรีสุขสาม, ลูกหว้า ชาวไร่นาค, นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด, อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน

1234-1248

อิทธิพลของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดข้าวที่ปลูกในเนื้อดินแตกต่างกัน

สุจิรา สุนทรชัย, คคนางค์ รัตนานิคม, ชนากานต์ พรมอุทัย, อยุธย์ คงปั้น

1259-1267

ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมในการลดความชื้นที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

ศศิภา เหลือทรัพย์, จุฑามาศ ร่มแก้ว, กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์

1268-1278

เครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับปริมาณแอนโทไซยานินและสีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวในประชากรชั่วที่ 2 ของคู่ผสมระหว่างพันธุ์ปทุมธานี 1 กับก่ำน้อย

อนงค์นาฏ หรี่จินดา, วราภรณ์ แสงทอง, แสงทอง พงษ์เจริญกิต, นฤมล เข็มกลัดเงิน, สมจริง รุ่งแจ้ง, กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง, ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์

1301-1312

อิทธิพลของพ่อแม่ต่อลักษณะใบและความสัมพันธ์กับผลผลิตในลูกผสมกลับข้ามชนิดของสบู่ดำ

อนุรักษ์ อรัญญนาค, จิราพร เชื้อกูล, นราธิษณ์ หมวกรอง, พัชรินทร์ ตัญญะ, พรศิริ เลี้ยงสกุล, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

1313-1323

Proteomic analysis of isogenic rice lines under brown planthopper infestation

Wanwarang Pathichindachote, Natjaree Panyawut, Kannika Sikaewtung, Sriprapai Chakhonkaen, Suthathi Kittisenachai, Yodying Yingchutrakul, Watchareewan Jamboonsri, Wintai Kamolsukyunyong, Sittiruk Roytrakul, Sujin Patarapuwadol, Amorntip Muangprom

1324-1336

Production system characterization of local indigenous chickens in lower Northern Thailand

Rangsun Charoensook, Wandee Tartrakoon, Tossaporn Incharoen, Sonthaya Numthuam, Thitima Pechrkong, Masahide Nishibori

1337-1350