เผยแพร่แล้ว: 2022-03-17

ศักยภาพการเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้ในประเทศไทย

วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, วิโรจน์ ภัทรจินดา

9-27

การพัฒนาวิธีการวัดสีของภาพถ่ายสำหรับประเมินสีไข่แดงของไก่ไข่เพื่อเป็นแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ, พิชญา มณฑิราช, จินดา กลิ่นอุบล, ชาญชัย อรรคผาติ, อรวรรณ เชาวลิต

62-75

ผลของแหล่งไนโตรเจนต่อการเติบโตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida)

อัญชลี ตันไชยฮะ, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, อิสริยา วุฒิสินธุ์, มนทกานติ ท้ามติ้น

100-111

การพัฒนาระบบการให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติสำหรับการเลี้ยงปลานิล

ชนาภา เทพเสนา, อาทิตย์ คูณศรีสุข, สมร พรชื่นชูวงศ์

124-137

ผลของการพรางแสงและการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของผักกูด

รัญธิญา เอียดเอก, อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์, พฤกษ์ ชุติมานุกูล

164-173

การกระจายตัวของสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในภาคกลางของประเทศไทย

จารุวี อันเซตา, ธีรยุทธ ตู้จินดา, คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, สุจินต์ ภัทรภูวดล

204-215

การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการรู้จำโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ของข้าว

เตชินท์ วรสิทธิ์, ธีระ ภัทราพรนันท์, ธีรยุทธ ตู้จินดา, วสิน สินธุภิญโญ, กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์, พิชญกาญจน์ เต็มนิรันรัตน์, อภิชน กิจวิมลรัตน์, จินตนา อันอาตม์งาม, สุจินต์ ภัทรภูวดล

216-228

อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยโบรอนต่อผลผลิตของข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ที่ปลูกใน 2 พื้นที่

จินตนา สงค์ศรีอินทร์, สุชาดา จำรัส, สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

229-239

The early harvesting time and drying temperature management on maize seeds storability and seeds vigor

Natthida Trakunpaisan, Sutkhet Nakasathien, Sukumarn Lertmongkol, Damrongvudhi Onwimol, Michael Bredemeier, Pitipong Thobunluepop

282-288