เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ผลของกากแป้งมันสำปะหลัง และโพแทสเซียมต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105

ณัฐพร ตักเตือน, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

1147-1158

ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูที่จับได้จากโพงพางในทะเลสาบสงขลาตอนนอก

มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธำรง, ณัฐชนา แก้วไฝ, เรืองฤทธิ์ พรหมดำ

1159-1166

ความหนาแน่น ความหลากหลายและกิจกรรมของกลุ่มสัตว์หน้าดิน ในสวนยางพาราที่อายุต่างกัน

ภูษณิศา หีบเงิน, วุฒิดา รัตนพิไชย, Frederic Gay, Alain Brauman, Philippe Thaler, กรรณิการ์ สัจจาพันธ์

1177-1190

การประเมินผลผลิตและชีวมวลในสบู่ดำลูกผสมภายในชนิดและ ลูกผสมข้ามชนิด

อนุรักษ์ อรัญญนาค, พัชรินทร์ ตัญญะ, พรศิริ เลี้ยงสกุล, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

1191-1202

การวัดการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของหญ้าทะเล Enhalus acoroides Linn. ด้วยรังสีอินฟราเรดในระบบปิด

สุมิตร คุณเจตน์, ปัทมา ศรีน้ำเงิน, เจษฎา ภัทรเลอพงษ์, เบญจมาศ ไพบูล์กิจกุล, สนธิชัย จันทรเปรม

1203-1212

ผลของรูปแบบของการให้อาหารที่ผสมกลีเซอรีนดิบต่อคุณภาพซากไก่กระทง

ธรรมธัช ปราชญาวงศ์, สุธา วัฒนสิทธิ์, ไชยวรรณ วัฒนจันทร์, ศยาม ขุนชำนาญ

1213-1222

Estimating variability of growing season and drought occurrence for rainfed lowland rice area by simulation model

Sukanya Sujariya, Boonrat Jongdee, Chitnucha Budhaboon, Nuntawoot Jongrungklang

1233-1242

มหัศจรรย์ถ่านชีวภาพกับผลกระทบสองขั้ว

สมชาย บุตรนันท์, ปัทมา วิตยากร

1167-1176