เผยแพร่แล้ว: 2022-03-03

ผลของรอบการปลูกยางพาราต่อสมบัติบางประการของดินและปริมาณคาร์บอนในดิน

พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง, ระวี เจียรวิภา, สายัณห์ สดุดี, Alexis Thoumazeau, Alain Brauman

789-798

ความแปรผันทางพันธุกรรม และอัตราพันธุกรรมในปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราพันธุ์การค้า

พิลาลักษณ์ โพธิ์เพชร, ธีระ เอกสมทราเมษฐ์, นายจักรัตน์ อโณทัย

856-863

การตอบสนองของสายพันธุ์อ้อยในลักษณะใบต่อสภาวะน้ำท่วมขังในช่วงต้นของการเจริญเติบโต

พิชชาทร ไมตรีมิตร, นงลักษณ์ เทียนเสรี, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ปฏิวัติ สุขกุล, อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์, อนุรักษ์ อรัญญนาค

892-902

ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชก่อนงอกร่วมกับหลังงอกที่มีต่อการควบคุมวัชพืชในข้าวโพด

สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ประกายรัตน์ โภคาเดช, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, สดใส ช่างสลัก, จุฑามาศ ร่มแก้ว

903-914

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเจริญเติบโตและความทนทานต่อสภาวะน้ำท่วมขังของสายพันธุ์อ้อย

นงลักษณ์ เทียนเสรี, พิชชาทร ไมตรีมิตร, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ปฏิวัติ สุขกุล, อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข, ดร. อนุรักษ์ อรัญญนาค

915-927

Characteristics and fertility capability of cassava growing soils under different annual rainfall conditions in Northeast Thailand

Sattha Boonrawd, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne, Naruekamol Janjirawuttikul

1034-1046