เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลนกแอ่นกินรัง โดยไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae

ปนัดดา จะแจ้ง, โชติรัตน์ ศรีเกลื่อน, ชัยสิทธิ์ ทองจู, วนิดา สืบสายพรหม

471-782

ผลของความเป็นกรด-ด่างของดิน และปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดของข้าวสีดำ

วริศรา บุราคร , สมพงศ์ จันทร์แก้ว, จิรวัฒน์ สนิทชน, วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ, ธิดารัตน์ มอญขาม

483-500

การประเมินประชากรลูกผสมระหว่างข้าวไร่พันธุ์ก่ำหอม มช. กับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง

เทวา ขอดเรือนแก้ว, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ต่อนภา ผุสดี, ศันสนีย์ จำจด

535-546

คาร์บอนและไนโตรเจนในเม็ดดินขนาดต่าง ๆ ของดินที่ลุ่มที่มีวิทยาแร่ดินเหนียวแตกต่างกันในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

อัญญารัตน์ จุ่งประสพมงคล, วิทยา จินดาหลวง, ทิมทอง ดรุณสนธยา, รฐนนท์ เจริญชาศรี

547-556

ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพของผักกาดหอมตัดแต่งพร้อมบริโภค

กฤติยาณี วรรณภิระ, ดนัย บุณยเกียรติ, พิชญา พูลลาภ

557-566

ศักยภาพการเป็นพืชน้ำมันเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชที่ให้น้ำมันในป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ชาติทนง โพธิ์ดง, ปริญญา ไกรวุฒินันท์, สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ

575-584

การประเมินปริมาณอะไมโลส เนื้อสัมผัส และคุณภาพการหุงต้มของข้าวเหนียวพันธุ์คัดเลือกบางสายพันธุ์

อาทิตย์ ผาภุมมา, ธิดารัตน์ มอญขาม, จิรวัฒน์ สนิทชน, สมพงศ์ จันทร์แก้ว

597-606

กิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหารในปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) ระยะโตเต็มวัย

ศุภลักษณ์ เกตุตากแดด, นริศรา สุรทิพย์, บัณฑิต ยวงสร้อย

615-622

ประสิทธิภาพของเชื้อราสกุล Chaetomium ในการควบคุมโรครากเน่าของส้มเขียวหวาน

สุณิสา ชมชิด, โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น, รัชดาวรรณ ชีวังกูร, ชัยวัฒน์ โตอนันต์

651-660