เผยแพร่แล้ว: 2020-03-31

สารให้กลิ่นในเปลือกส้มซ่าจากการสกัดด้วยวิธีต่างกัน

วรรณวรางค์ วัชรานานันท์, ธงชัย พุฒทองศิริ, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์

16-23

การจำแนก และรูปแบบการแสดงออกของยีน EgBADH2 (Betaine aldehyde dehydrogenase) ในปาล์มน้ำมันพันธุ์เทเนอร่า

จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์, อนุรักษ์ อรัญญนาค, สนธิชัย จันทร์เปรม

24-33

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์กรอัจฉริยะของวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่

พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, ภัทราพร ช่วยเมือง

34-41

การรับรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร ผู้ปลูกองุ่นรับประทานสด

ธัญญาลักษณ์ ศรีโชค, เฉลิมพล จตุพร, พัฒนา สุขประเสริฐ, สุวิสา พัฒนเกียรติ

60-71

ความยั่งยืนในการดำเนินงานของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

พรรณราย ละตา, จันทร์เพ็ญ ธงไชย, ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์, รวิ กลางประพันธ์

82-92

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากลีโอนาร์ไดต์ตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์กรมวิชาการเกษตร

แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ชัยภัทร คงแก้ว, จริยา อามาตย์มนตรี, คณพล จุฑามณี

93-103

การประเมินคุณภาพน้ำชายฝั่งโดยใช้แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่น

ชลี ไพบูลย์กิจกุล, ชุติรัตน์ โตหมื่นไวย, ทัศวรรณ แตงจันทร์, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล

104-111

ศักยภาพของนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก ในการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

นภาวรรณ โตสติ, จินดา ขลิบทอง, เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, สุรพล เศรษฐบุตร

112-120