เผยแพร่แล้ว: 2022-03-03

การสูญหายของพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน

สายบัว เข็มเพ็ชร; ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา

312-322

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองพริกในพริกเผ็ด

มณียา ตันเปาว์, เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล, ธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ; สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

334-344

การประยุกต์ใช้วิธีการคัดเลือกพันธุ์พืชแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย

มณีรัตน์ เมฆา; พัชริน ส่งศรี; จุฑามาศ เครื่องพาที, ณกรณ์ จงรั้งกลาง, ประสิทธิ์ ใจศิล

345-356

ผลของการแช่น้ำร้อนต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์และการควบคุมโรคถอดฝักดาบในข้าวบางพันธุ์

อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช; ประภาพรรณ ธวัชชัย, จุฑามาศ ร่มแก้ว, ชัยสิทธิ์ ทองจู, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์

357-367

การยอมรับและความเต็มใจจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์แตนเบียนของหนอนกออ้อยของเกษตรกร

เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์; นุชรีย์ ศิริ, ทัศนีย์ แจ่มจรรยา, เสาวภา ป้องโล่ห์

391-403

โมเดลการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี

อนันต์ ศรีพันธุ์; จินดา ขลิบทอง, เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, ทิพวรรณ ลิมังกูร

416-429

กากถั่วดาวอินคาเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชชนิดใหม่ในอาหารปลาไน (Cyprinus carpio)

นารีรัตน์ สิงห์โต; อนุรักษ์ เขียวขจรเขต; ภัทรภร ทัศพงษ์, วรรณพร คลังเพชร

442-451

ผลการเสริมกรดอินทรีย์รวมในไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่

อุบลวรรณ ศรีสงคราม; เจษฎา รัตนวุฒิ; ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา

452-457

ความหลากหลายของรูปแบบยีน ADRB3, FABP3, IGF2 และยีน SCD ในสุกรพันธุ์กระโดน

ทองสา บัวสุข; เกศรา อำพาภรณ์, รัตติกาล สุวรรณสิงห์

458-468

การใช้เปลือกตาลหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้โภชนะในแพะลูกผสม

พรพรรณ แสนภูมิ; ทิพาพร ชาญปรีชา, อนันท์ เชาว์เครือ, เสมอใจ บุรีนอก, สุภาวดี ฉิมทอง

481-490

ระดับของสารส้มที่เหมาะสมต่อการฟอกหนังแกะ

สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์; บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, องอาจ ส่องสี, ณัฐกานต์ มณีทอง, วิไลพร ทัณฑะรักษ์, สรัณกิติ์ แก้วกันใจ

509-516